Wlk. Brytania przestanie być członkiem UE w dniu 30.03.2019 r. chyba, że wszystkie państwa będące członkami UE wyrażą zgodę na wydłużenie negocjacji co na tę chwilę jest bardzo mało prawdopodobne.

Tym samym, do 29.03.2019 r. status Polaków w Wlk. Brytanii oraz przysługujące im prawa nie zmienią się.

Ochrona praw Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii stanowi jeden z głównych priorytetów polskiego rządu. Polska dokłada starań, by negocjowany układ miał pragmatyczny charakter, był korzystny dla wszystkich stron i gwarantował prawa wszystkim obywatelom UE mieszkającym i pracującym w Wielkiej Brytanii. Takie też zalecenia otrzymali negocjatorzy z ramienia Komisji Europejskiej od wszystkich państw członkowskich UE.

W grudniu 2017 r. UE oraz Wlk. Brytania wstępnie uzgodniły szczegóły dot. ochrony praw obywateli UE oraz Wlk. Brytanii. 

Ustalenia te zostały opisane we wspólnym raporcie, który można znaleźć tu: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/joint_report.pdf Niektóre kwestie jak np. szczegółowe zasady nowej procedury administracyjnej dla obywateli UE muszą jeszcze zostać doprecyzowane.

Komisja Europejska opracowała także pytania i odpowiedzi związane ze statusem obywateli państw członkowskich po wyjściu Wlk. Brytanii z UE. Pytania i odpowiedzi także w języku polskim dostępne są tu: https://ec.europa.eu/commission/publications/questions-and-answers-rights-eu27-and-uk-citizens-post-brexit-outlined-joint-report-negotiators-european-union-and-united-kingdom-government_en.

Jednocześnie informujemy, że brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych uruchomiło specjalną stronę internetową z informacjami dla obywateli UE wz. z brexit. Można również zarejestrować tam swój adres email w celu otrzymywania aktualnych informacji https://eucitizensrights.campaign.gov.uk/

Uzgodnione z Wlk. Brytanią zasady ogólne

Osoby przebywające legalnie w Wielkiej Brytanii w dniu wyjścia z UE będą mogły tu pozostać wraz z rodzinami pozostającymi na ich utrzymaniu. Będą musiały się zarejestrować w nowym systemie elektronicznym, przy czym osoby, które uzyskały już status stałego rezydenta będą dokonywać rejestracji bezpłatnie i na uproszczonych zasadach. Po takiej rejestracji uzyskają one nowy status (tzw. statusu osoby osiedlonej – settled status). Status osoby osiedlonej będzie odpowiednikiem dzisiejszego prawa stałego pobytu.

Warunkiem uzyskania nowego statusu, który zagwarantuje utrzymanie obecnych praw będzie tak jak dzisiaj posiadanie 5-letniego pobytu w Wlk. Brytanii. Osoby, które przed 30.03.2019 r. będą przebywać krócej niż 5 lat będą  mogły pozostać na terenie Wlk. Brytanii do czasu upłynięcia 5 lat, po czym będą mogły wystąpić o przyznanie settled status.

Wymóg posiadania ubezpieczenia zdrowotnego za cały okres przebywania w Wlk. Brytanii zostanie zniesiony (Comprehensive Sickness Insurance). Władze Wielkiej Brytanii będą natomiast prosić o oświadczenie ws. karalności za przestępstwa popełnione przed przyjazdem do Wielkiej Brytanii, niemniej nie będą mogły wydalić sprawców drobnych przestępstw, których nie mogą deportować obecnie na mocy prawa UE.

Utrzymane będą obecne prawa jakie przysługują obywatelom UE w tym prawa dot. dostępu do rynku pracy, świadczeń społecznych, szkolnictwa i nauki oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

Studenci, którzy rozpoczęli studia przez wyjściem z UE zachowają swoje prawa łącznie z zasadami dotyczącymi czesnego. Będą także mogli zarejestrować swój pobyt i pozostać w Wlk. Brytanii legalnie po zakończeniu studiów.

Obywatelstwo polskie

Dziecko urodzone z rodziców, z których co najmniej jedno posiada obywatelstwo polskie, nabywa z mocy prawa obywatelstwo polskie bez względu na miejsce urodzenia dziecka (w Polsce lub za granicą).

Szczególną formą nabycia obywatelstwa polskiego jest uznanie za obywatela polskiego. Za obywatela polskiego uznaje się w szczególności cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub prawa stałego pobytu, który pozostaje co najmniej od 3 lat w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim lub nie posiada żadnego obywatelstwa.

Osoby, które przed dniem 1 stycznia 1999 r. utraciły obywatelstwo polskie na podstawie niektórych przepisów obowiązujących poprzednio ustaw o obywatelstwie polskim mogą się ubiegać o jego przywrócenie. Szczegółowo kwestie dotyczące przywrócenia obywatelstwa polskiego reguluje rozdział 5 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r.  o obywatelstwie polskim. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1462).

Osoby, które w przeszłości posiadały obywatelstwo polskie lub ich przodkowie byli obywatelami polskimi, a które nie posiadają dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego, mogą wystąpić z wnioskiem o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego.

Wszystkie informacje dotyczące spraw obywatelskich dostępne są na stronie internetowej Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Londynie, a także pod telefonem Centrum Informacji Konsularnej: +44 (0) 20 3078 9618.

Źródło: Ambasada RP w Londynie

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here